Ընդունելության կարգը

Սովորողին <<Տաթև>> դպրոցի առաջին դասարան ընդունելու համար ծնողը պետք է ներկայացնի.

1) դիմում` ուղղված տնօրենին,

2) 6 լուսանկար՝ 3x4 չափսի,

3) ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճենը,

4) տեղեկանք բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառման մասին, 

5) տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ հատկացնելու մասին:

 

 


  

Սովորողին <<Տաթև>> դպրոցի 2-9-րդ դասարաններ ընդունելու համար ծնողը պետք է ներկայացնի.

1) դիմում` ուղղված տնօրենին,

2) ծննդյան վկայականի կամ անձնագրի բնօրինակը և պատճենը,

3) 6 լուսանկար՝ 3x4 չափսի,

4) սովորողի <<Անձնական գործ>> գրքույկը,

5) սովորողի տեղափոխման թերթիկը` դպրոցից դպրոց տեղափոխվելիս,

6) կիսամյակի ընթացքում տեղափոխվելու դեպքում տեղեկանք ընթացիկ գնահատականների և բացակայությունների քանակի մասին,

7) տեղեկանք հանրային ծառայությունների համարանիշ հատկացնելու մասին (ըստ անհրաժեշտության):